Slovník

V našem (nejen) asfaltovém slovníku pojmů naleznete vysvětlení všech základních i méně známých výrazů, frází a zkratek, na které můžete narazit v našem světě asfaltu a hydroizolací. Pokud zde hledaný výraz nenajdete, napište nám a my jej doplníme.

Zpět na slovník

Písmeno P

Parozábrana

Opatření pro kontrolu nebo zamezení průniku vodní páry z jednoho prostředí budovy do druhého nebo mezi interiérem a exteriérem budovy.

Pás do izolace proti tlakové vodě

Průmyslově vyrobený asfaltový hydroizolační pás, použitý v hydroizolačním systému stěnových konstrukcí, podlah a základových konstrukcí pro zamezení průniku vody pod hydrostatickým tlakem ze zeminy do vnitřního prostředí stavby nebo z jedné části konstrukce do druhé.

Pás do izolace proti zemní vlhkosti

Průmyslově vyrobený asfaltový hydroizolační pás, použitý v hydroizolačním systému podlah, základových konstrukcí nebo stěn pro zamezení průniku vody bez hydrostatického tlaku ze zeminy do vnitřního prostředí stavby.

Pásy pro skládané střešní krytiny

Průmyslově vyrobené hydroizolační pásy z asfaltu, které se používají v šikmých střechách pod skládané krytiny (např. střešní šindele).

Pásy pro stěny

Průmyslově vyrobené hydroizolační pásy z asfaltu, které se používají pod vnější opláštění stěn.

Penetrační lak

Nízkoviskózní rozpouštědlová nátěrová hmota zpravidla bez plniv, určená pro napouštění (penetraci) savých podkladů s cíle umožnit zakotvení hydroizolačních nebo jiných vrstev.

Plastomerní asfalt

Ropný asfalt a/nebo oxidovaný asfalt modifikovaný přidáním polyolefinu nebo polyolefinických kopolymerních látek.

Plnivo

Obvykle minerální jemnozrnný materiál, stabilizující krycí hmotu.

Plochá střecha

Střecha se sklonem vnějšího povrchu £5°.

Pochůzná střecha (provozní střecha)

Střecha využívaná pro účely dopravy, rekreace, umístění speciálního technologického vybavení objektů apod.

Podkladní vrstva

Vrstva, vytvářející vhodný podklad pro další vrstvy střešního pláště.

Pohledová vrstva

Vrstva zajišťující požadovaný vzhled střešního pláště.

Povlaková hydroizolační vrstva

Povlaková hydroizolační vrstva je nepropustná pro vodu v kapalném i tuhém skupenství v důsledku hydroizolačních vlastností použitých materiálů a hydroizolační celistvosti a spojitosti.

Povrchová kondenzace

Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce vznikající v důsledku poklesu vnitřní povrchové teploty konstrukce pod teplotu rosného bodu okolí.

Povrchová úprava

Materiál na jedné nebo obou stranách hydroizolačního pásu, který buď trvale chrání horní povrch proti povětrnostním vlivům nebo separuje materiál z jedné nebo obou stran pásu (ochrana proti slepení pásu v roli).

Požárně nebezpečný prostor

Prostor kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí objektu.

Požárně otevřená plocha

Plocha v obvodových stěnách nebo střešních pláštích, kterou při požáru sálá teplo vně stavebního objektu.

Požární bezpečnost stavebních objektů

Schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku, dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením nebo požárně bezpečnostními opatřeními.

Požární odolnost (stavebních konstrukcí)

Doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce.

Přírodní asfalt

Asfalt z přírodních nalezišť, obsahující obvykle větší množství nerostných látek.

Provozní vrstva

Vrstva umožňující provozní využití střešního pláště.