Izolace proti vodě použitím asfaltových pásů

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě – hydroizolace spočívá v ochraně budovy použitím odolných hydroizolačních materiálů zejména ve spodní části staveb a na střechách. Je vždy tvořena kombinací jednotlivých hydroizolačních materiálů, nejčastěji asfaltových pásů.

Smyslem hydroizolace stavby je trvale bránit průniku dešťové, povrchové a podpovrchové vody do konstrukce a dalších prostor stavby. Spodní stavbu můžete oproti střeše vždy chránit před působením vody i nepřímo, tedy snížením jejích účinků na stavbu. Například drenážním systémem, nebo posunem základové spáry nad hladinu podzemní vody.

Spolehlivá hydroizolace spodní stavby = kvalitní materiály a dodržení technologických postupů

Příklad řešení hydroizolace proti vodě při základové desce stavby nad terénem
Příklad řešení hydroizolace proti vodě při základové desce stavby nad terénem

Specifikem hydroizolace spodní stavby je velmi obtížná opravitelnost a přístupnost po dokončení stavby. Pro správnou funkci a dlouhou životnost je tedy naprosto klíčový kvalitní návrh konkrétní realizace a jeho bezchybné provedení.

I v současné době se jako izolace proti vodě stále nejčastěji používají asfaltové pásy, které představují lety prověřenou technologii s garantovanou životností. Modifikované asfaltové pásy bez potíží drží krok s foliemi FPO, EPDM, POCB. Celosvětově opanovaly cca 80 % stavebního trhu v oblasti izolace a povlakových lehkých střešních krytin.

Je ovšem třeba věnovat patřičnou pozornost vhodné kombinaci jednotlivých použitých pásů a správnému uspořádání jejich vrstev. Pokud provádíte stavbu svépomocí, rozhodně konzultujte složení jednotlivých vrstev izolace proti vodě s odborníkem. U ostatních staveb je konkrétní návrh realizace izolace základů součástí projektu.

Izolace proti vodě se často kombinuje s izolací proti radonu. Proto se zpracovává nejen na základě hydrofyzikálního namáhání spodní stavby, ale s ohledem na posouzení radonového indexu.

Hydrofyzikální namáhání spodní stavby je hodnoceno v těchto oblastech:

 1. zemní vlhkost,
 2. volně stékající voda po svislých plochách,
 3. volně stékající voda po sklonitých plochách,
 4. tlaková podzemní voda,
 5. tlaková voda vzniklá hromaděním,
 6. srážková povrchová a odstřikující voda.

Aplikace vhodných asfaltových pásů:

Zemní vlhkost (1)

Voda prosakující horninou (2, 3) a tlaková voda (4, 5)

5 oblastí, které se nikdy nevyplácí při hydroizolaci spodní stavby podceňovat

 1. Ověřené informace o výskytu vody
  Posudek o hydrofyzikálním namáhání spodní stavby je naprosto zásadní pro správný návrh izolace proti vodě. Klíčová je znalost charakteru území, ve kterém stavba stojí.
 2. Promyšlené řešení
  Zodpovědný projektant vezme vždy v úvahu kompatibilitu jednotlivých složek hydroizolace, jejich vlastnosti a vhodnost pro konkrétní použití na zvolené stavbě (s ohledem na konstrukci, průchody atd.). Doslova od penetračního nátěru pod asfaltové pásy, až po ochranné prvky.
 3. Použití kvalitních materiálů
  Levnější systém s horší kvalitou, nebo nedostatečnými parametry se na stavbě může objevit v rozporu s projektem ve chvíli, kdy realizátor stavby podlehne tlaku investora. Krátkodobá úspora ovšem nevyváží riziko a dodatečné náklady, které vzniknout.
 4. Kvalitní provedení
  Správná příprava podkladu, svařování asfaltových pásů, dodržení technologických postupů i skladování hydroizolačních materiál. To vše zmiňujeme pouze pro úplnost. Často totiž v této fázi i malá nedokonalost ve spojení s podkladem vytvoří velký problém se zatékáním vody.
 5. Správná ochrana hydroizolace
  Ochrana hydroizolace má přímý vliv na její životnost. Při popraskání nopové folie (při zasypávání, nebo hutnění zeminy) může například dojít k poškození asfaltových pásů, které nejsou chráněny separační vrstvou geotextilie.

Izolace proti vodě na střechách

Izolace střechy proti vodě

Střešní izolace proti vodě se na klasické střeše v případě asfaltového pásu používá i jako finální střešní plášť, tedy lepenka na střechu.

Typickým případem může být střešní asfaltový šindel, nebo asfaltová lepenka na nepochůzných plochých střechách, i na pochůzných terasách, tzv. užitných střechách. O vhodných materiálech a řešeních získáte více informací v sekci střešní krytiny.