Spolehlivá izolace základů stavby pomocí asfaltových pásů

Izolace základů

Izolace základů stavby je potřeba vždy. Liší se pouze její kvalita, postup aplikace s ohledem na okolní podmínky, zvolenou konstrukci stavby a radonový index. Jaké podmínky je třeba dodržet pro maximální životnost izolace?

Označení IPA lepenka  znají všichni starší kutilové. Jednalo se v podstatě o asfaltovou lepenku s papírovou vložkou. Ta se ovšem časem rozmočila a izolace přestala plnit svoji funkci.

V dnešní době se naštěstí používají trvanlivější materiály, zaručující izolacím potřebnou životnost. Ze segmentu asfaltových pásů nejčastěji oxidované asfaltové pásymodifikované asfaltové pásy.

Proč je izolace základů potřeba?

Izolace prostupů základní desky

Bezpečná stavba vyžaduje pevné a spolehlivé základy, ve kterých jsou právě izolace důležitým prvkem. Za úkol mají:

 • zamezení přístupu zemní vlhkosti k nadzemním konstrukcím stavby,
 • ochranu proti stékající i tlakové vodě,
 • izolaci proti radonu a jiným plynům.

Ze segmentu asfaltových pásů se pro izolace základů používají oxidované a modifikované asfaltové pásy.

 • Oxidované pásy jsou méně odolné proti mechanickému poškození, hůře zpracovatelné při nízkých teplotách, nelze je ohýbat do kolmých úhlů a vlivem UV záření rychle degradují. Oproti modifikovaným pásů mají nižší životnost. Proto se v rámci izolace základů pokládají spíše jako roznášející nebo doplňující vrstva, rozhodně však nad úrovní terénu.
 • Modifikované asfaltové pásy jsou elastické, více odolné vůči UV záření a ohebné dle typu i při minusových teplotách až do -25 °C. Používají se tedy všude tam, kde oxidovaná provedení nestačí.

Je vhodné, aby použitá hydroizolace sloužila zároveň jako izolace proti radonu. Požadavky na protiradonovou izolaci stanoví též projektant, na základě naměřeného Rn (radonového indexu).

Jak se izolují betonové základy?

Hydroizolace základů

1. Výběr vhodné izolace základů

Návrh konkrétní realizace izolace základů ve většině případů kombinuje požadavky investora (využití stavby, rozpočet, aj.) s odborným návrhem projektanta. Ten jej zpracovává na základě posouzení radonového indexu a hydrofyzikálního namáhání spodní stavby v těchto oblastech:

 1. zemní vlhkost,
 2. volně stékající voda po svislých plochách,
 3. volně stékající voda po sklonitých plochách,
 4. tlaková podzemní voda,
 5. tlaková voda vzniklá hromaděním,
 6. srážková povrchová a odstřikující voda.

Aplikace vhodných asfaltových pásů:

Zemní vlhkost (1)

Voda prosakující horninou (2, 3) a tlaková voda (4, 5)

2. Příprava podkladu

Podklad, na který izolaci natavujeme, musí být dobře připraven. Jen tak je zajištěna odpovídající přilnavost. Nosný podklad musí být rovný, suchý, bez prasklin, nečistot (prach, úlomky, mastnota, vápenné mléko), ostrých hran a hlavně ošetřený penetračním nátěrem pro asfaltové pásy. Ten pomůže zajistit dokonalé přilnutí izolace k podkladu (zvýšenou pozornost věnujte přípravě podkladu pro samolepicí asfaltové pásy).

Podkladem pro izolační vrstvu z asfaltových pásů mohou být:

 • betony (vč. betonových mazanin),
 • cementové potěry,
 • zdiva s cementovou omítkou.

3. Natavení asfaltových pásů

„Pokládka“ izolace se provádí postupným odvíjením a svařováním asfaltových pásů. Pomocí plamene pás rozehřejeme tak, aby rozteklý asfalt dokonale přilnul k podkladu.

Správně roztavený asfalt vyteče několik milimetrů přes okraj pásu po obou bocích. Při více vrstvách musí být tyto mezi sebou vzájemně homogenně svařeny v celé ploše. Jednotlivé vrstvy musí být posunuty tak, aby nikdy nebyly podélné a příčné přesahy nad sebou.

Správné kladení asfaltových pásů

Při izolaci je klíčové dodržet jednotlivé přesahy izolačních pásů. Pro:

 • příčné přesahy minimálně 12 cm,
 • podélné přesahy minimálně 8 cm

Izolovat můžete celou plochu najednou, nebo nejdříve části pod nosnými zdmi. V takovém případě je vhodné položené pruhy izolace proti vodě zakrýt materiálem charBIT A330 H, který přesahuje na bocích hydroizolací cca o 5 až 10 cm.

Přesah pro napojení hydroizolace z plochy je tak ochráněn proti značnému stavebnímu znečištění (malta, prach apod.). Před pokračováním izolatérských prací se charBIT A330 H odtrhne a pod ním je ideálně čistý povrch asfaltového pásu pro dokončení izolace.

V případě pokládání více vrstev se každá další vrstva pokládá:

 • ve stejném směru, jako předchozí vrstva (pásy se nekříží a natavují celoplošně),
 • na střed pásu v předchozí vrstvě (okraj pásu je v polovině podkladového pásu),
 • s příčnými spoji pásů alespoň 30 cm od příčného spoje předchozí vrstvy (spoje nejsou nad sebou).

Svislé plochy klademe maximálně v délkách 250 cm, aby nedošlo k prověšení pásů. Podkladní asfaltové pásy doporučujeme kotvit v příčném spoji.

4. Ochrana izolace základů

Po úspěšném natavení pásů je třeba ochránit izolaci proti protržení, proříznutí, nebo proseknutí.

Již kompletně dokončené vodorovné izolace lze ochránit dočasně (lehkým pásem charBIT A330 H, starým kobercem, polystyrenem, geotextilií, aj.), nebo trvale betonovou mazaninou, či potěrem (před pokládkou podlahových vrstev).

Izolace svislých stěn lze ochránit přilepenými deskami z extrudovaného polystyrenu (poslouží zároveň jako tepelná izolace). Jsou nenasákavé a lze je tedy zahrnout zeminou. Alternativou je též ochrana nopovou fólií, nebo přizdívkou z cihel.

Jak docílit maximální životnosti izolace

Izolace základů asfaltovými pásy

Aby izolace základů vydržela maximum, je třeba dodržet klíčové podmínky při kladení pásů a aplikaci penetračního nátěru:

 1. Teplota konstrukce, materiálu a ovzduší by neměla být:
  • nižší než 5 °C při pokládce oxidovaných lepenek,
  • nižší než 0 °C u lepenek z modifikovaných asfaltů,
  • vyšší než 30 °C u všech typů lepenek, s ohledem na riziko poškození materiálu manipulací a pohybem osob po již realizovaných plochách.
 2. Teplota konstrukce a ovzduší by při penetraci neměla být nižší než 8 °C.
 3. Při pokládce/penetraci nesmí na nosný podklad pršet nebo sněžit. Také nesmí být povrch pokrytý jinovatkou, námrazou a vlhkostí.

Pokud je nutné zpracovat oxidované pásy za teplot od +5 °C do 10 °C, doporučujeme role pásu skladovat v temperované místnosti až do doby pokládky.

Penetrační nátěr po zaschnutí vykazuje tmavě hnědou barvu a před pokračováním prací vyžaduje technologickou přestávku (vždy dle pokynů výrobce na obalu).

Stáhněte si návod:

Jak izolovat základy

Pokyny pro zpracování asfaltových pásů