Pokládka asfaltových pásů na střechu a do spodních staveb

Pokládka asfaltových pásů

Pokládka asfaltových pásů se liší podle zvoleného typu asfaltového pásu, druhu nosné konstrukce a prostředí, ve kterém práce provádíme (vč. povětrnostních podmínek). Jak správně pokládat asfaltové pásy?

Obecná pravidla při pokládce asfaltových pásů

 1. Teplota nosné konstrukce, materiálu a prostředí by neměla být:
 2. Teplota konstrukce a ovzduší by při případné penetraci neměla být nižší než 8 °C.
 3. Při pokládce/penetraci nesmí na nosný podklad pršet nebo sněžit. Také nesmí být povrch pokrytý jinovatkou, námrazou a vlhkostí.

Pásy se musí pokládat s využitím přesahů. Jednotlivé vrstvy musí být posunuty tak, aby nikdy nebyly podélné a příčné přesahy nad sebou.

Správné kladení asfaltových pásů

Správná pokládka asfaltových pásů vyžaduje dodržení alespoň minimálních přesahů takto:

 • příčné přesahy min. 12 cm,
 • podélné přesahy min. 8 cm

Než definitivně vyberete způsob, jak pokládat asfaltové pásy, pročtěte pečlivě i pokyny pro pokládku od výrobce asfaltových pásů. Najdete je na webových stránkách výrobce.

V případě pokládání více vrstev se každá další vrstva pokládá:

 • ve stejném směru, jako předchozí vrstva (pásy se nekříží a natavují celoplošně),
 • podélně na střed pásu v předchozí vrstvě (okraj pásu je v polovině podkladového pásu),
 • s příčnými spoji pásů alespoň 30 cm od příčného spoje předchozí vrstvy (spoje nejsou nad sebou).

Pokládka asfaltových pásů podle druhu izolace

Pokládka asfaltových pásů na střechu

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo. Vždy od spodního okraje střechy s překrytím v přesazích min. 10 cm. U nižších sklonů střech je zapotřebí vyšší přesah pásů, vždy dle pokynů výrobce.

Nezapomínejte, že pro hydroizolaci střechy platí poučka: „hydroizolace je tak bezpečná, jak jsou bezpečně provedené detaily v její ploše“. Podrobnější informace o zpracování detailů najdete v tématu: asfaltové pásy v rozích a koutech.

Pokládka asfaltových pásů při hydroizolaci spodní stavby

Izolovat můžete celou plochu najednou, nebo nejdříve části pod nosnými zdmi (aby se ostatní části nepoškodily při provádění dalších staveních prací), na které navážete později. V takovém případě je vhodné položené pruhy izolace proti vodě zakrýt materiálem charBIT A330 H, který přesahuje na bocích hydroizolací cca o 5 až 10 cm.

Přesah pro napojení hydroizolace z plochy je ochráněn proti stavebnímu znečištění (malta, prach apod.) a poškození. Před pokračováním izolatérských prací se charBIT A330 H odtrhne a odhalí ideálně čistý povrch asfaltového pásu pro dokončení izolace.

Svislé plochy klademe maximálně v délkách 250 cm, aby nedošlo k prověšení pásů. Podkladní pásy doporučujeme kotvit v příčném spoji dle kotevních plánů.

Jak pokládat asfaltové pásy?

Jak pokládat asfaltové pásy

Plnoplošné natavení asfaltových pásů

„Pokládka“ izolace se provádí postupným odvíjením a svařováním asfaltových pásů. Plamenem přiměřeně rozehřejeme pás tak, aby rozteklý asfalt dokonale přilnul k podkladu. Správně roztavený asfalt vyteče několik milimetrů přes okraj pásu po obou bocích.

Prohřátí vrchní vrstvy asfaltového pásu musí být provedeno tak, aby byl asfalt správně roztaven, ale zároveň nebyla přehřátá nosná vložka pásu. Při plnoplošném natavování asfaltových pásů to znamená použití hořáků o výkonu 75 kW při vzdálenosti minimálně 450 mm od role pásu.

Pásy můžete pokládat dvěma způsoby:

 • Pokládka v jenom kroku
  Celá plocha pásu vč. podélných přesahů je natavená najednou.
 • Pokládka ve dvou krocích
  Nejprve natavíte pás v ploše kromě přesahů. Poté samostatně natavíte oblasti podélných přesahů.

Více informací ke způsobům pokládání pásů získáte ve článku svařování asfaltových pásů.

Bodové natavení asfaltových pásů

Alternativou plnoplošnému natavování je natavování bodové. Navaření probíhá po stranách pásu a ve vybraných místech, alespoň v pěti bodech, přibližně o ploše talíře na 1 m2 položeného pásu.

Pokládka samolepicích asfaltových pásů

Před pokládkou samolepicích asfaltových pásů musí být konstrukce ze silikátových, savých a plechových materiálů (vyjma materiálu na bázi EPS) ošetřena vhodným penetračním nátěrem pod asfaltové pásy, aby se vytvořil hladký, lesklý povrch. U svislých ploch je dosažení lesklého povrchu penetračním nátěrem nezbytné pro trvalou stabilitu pásů.

Samotné lepení provádějte při současném odvíjení role (rozkulování) a snímání ochranné silikonové folie na spodní straně pásu. Jinak se k folii na přesahu pás nenávratně přilepí, neboť silikonem je ošetřena pouze spodní strana pásu. Poté sejměte ochrannou silikonovou folii na podélných přesazích a spoje řádně pojistěte přítlačným válečkem pro asfaltové pásy. Realizace dalších vrstev by neměla být provedena s prodlevou delší než jeden měsíc.

Kotvení asfaltových pásů

Kotvení dvouvrstvých asfaltových hydroizolací se provádí přikotvením podkladového pásu, na který se následně natavuje vrchní pás. V případě mechanického kotvení na střechách musí být použity zásadně kotvy do střešních systémů. Rozmístění a počet kotev by měl být v souladu s kotevním plánem, vydaným dodavatelem kotev. Vždy je třeba použít pouze vhodný typ kotev.

V případě izolací spodní stavby je u svislých ploch vyšších než 60 cm třeba pásy zajistit proti sjíždění mechanickou fixací. Vzdálenost obvodu podložky a okraje přesahu vrchního pásu musí činit minimálně 40 mm a dřík kotvy musí být vzdálen minimálně 40 mm od okraje pásu spodního.

Počet a rozmístění kotev určuje kotevní plán, vytvořený na základě tahových zkoušek výrobcem, popřípadě dodavatelem kotev. Vždy však musí být použité pouze kotvy určené do mechanicky fixovaných systémů střech. V případě použití na střechy dodržujte minimální spád 2 % tak, aby nedocházelo k dlouhodobému stání srážkové vody na finální hydroizolaci.

Typická použití asfaltových pásů

Hydroizolace střech – vrchní pásy

Hydroizolace střech – spodní pásy

Hydroizolace spodní stavby

Stáhněte si návod:

Jak správně pokládat asfaltové pásy na střechu a do základů

Pokyny pro zpracování asfaltových pásů